Nu nog geen uitvraag nieuwe beleidsvoorstellen

De gemeenten weten pas in juni hoeveel geld ze de komende jaren van het rijk krijgen. Het rijk gaat het zogenoemde gemeentefonds namelijk anders verdelen dan tot nog toe. Dit betekent dat de gemeente Hengelo nu nog niet weet of er komende jaren geld beschikbaar is voor nieuwe initiatieven, of dat er bezuinigd moet worden. Het college van B en W stelt de gemeenteraad daarom voor om begin juli te bepalen óf en op welke wijze inwoners weer ideeën kunnen aandragen voor nieuwe (beleids)voorstellen.

In het voorjaar van 2019 konden Hengeloërs meedenken over de koers van de gemeente: zij hebben nieuwe beleidsvoorstellen gedaan voor de Kadernota 2020 -2023. 'We kijken terug op een geslaagd proces, waarbij een aantal ideeën komend jaar ook echt uitgevoerd gaat worden', zegt Mariska ten Heuw, wethouder Financiën. 'Bij dit soort trajecten is het echter wel heel belangrijk dat vooraf de kaders duidelijk zijn. Moeten we de komende jaren bezuinigen, of is er geld beschikbaar voor nieuwe initiatieven? Die duidelijkheid is er nu niet en we willen geen valse verwachtingen wekken', aldus de wethouder.

Gemeentefonds
De financiële kaders van de gemeente worden met name bepaald door het geld dat de gemeente van het rijk krijgt, het zogenoemde gemeentefonds. Voor 2021 en verder gaat het rijk een andere verdeling voor het gemeentefonds aan gemeenten hanteren, waardoor de gemeente Hengelo pas in juni duidelijkheid krijgt over het financiële perspectief. Het college stelt de gemeenteraad voor om op dat moment te kijken of en op welke wijze de inwoners weer ideeën kunnen aandragen voor nieuwe (beleids)voorstellen. De raad neemt hier naar verwachting begin juli een besluit over, bij het vaststellen van de Kadernota 2021 – 2024.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden