Foto:

Ondertekening projectplan praktijkleren mbo

Hengelo - Eind van dit jaar hebben er zo'n 50 Twentenaren een praktijkverklaring in het mbo op zak, eind 2020 zijn dat er in totaal 150. Dat is de inzet van de Pilot Praktijkleren, die op 1 juli officieel van start is gegaan.

Deze pilot is bedoeld voor werkenden en werkzoekenden zonder startkwalificatie en voor wie het behalen van een MBO diploma of certificaat niet haalbaar is. Het doel van de pilot is om te onderzoeken of praktijkleren met een MBO-verklaring een beter perspectief biedt op duurzaam werk en de overgang naar werk of behoud van werk kan versoepelen of vergroten.

Pilot praktijkleren met een MBO-verklaring Regio Twente
Mensen zonder een startkwalificatie hebben vaak een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt. Ze zijn vaker werkloos en uitkerings- afhankelijk. Om te voorkomen dat deze groep mensen uiteindelijk thuis op de bank terecht komt en daar blijft, is een samenwerkingsverband in Twente opgestart. Hierin zitten vertegenwoordigers van het ROC van Twente, het Zone.college, de Twentse gemeenten, het Werkplein Twente, SWB Midden Twente en Soweco. Op 1 juli ondertekenden zij het projectplan.

Competenties en mogelijkheden staan centraal

In de pilot wordt gekeken naar de competenties, mogelijkheden en vaardigheden van de deelnemers en wordt gekeken welke route passend is. Dat is maatwerk.
In Twente zijn er leerlijnen opgezet voor het behalen van een praktijkverklaring voor de branches Groen, Zorg en Logistiek. Samen met een aantal werkgevers is gekeken welke vaardigheden er nodig zijn om een deelnemer te laten instromen. Vervolgens zijn in nauwe samenwerking met het onderwijs diverse werkopdrachten geselecteerd die nodig zijn om de vaardigeden aan te leren. Daarbij gaat het om naast vakinhoudelijke vaardigheden ook om algemene werknemersvaardigheden. In het leerwerkbedrijf is een praktijkopleider aanwezig, die de deelnemer ondersteunt en toets. Bij een positief resultaat krijg de deelnemer voor die opdrachten een door de branche erkend mbo-praktijkverklaring.

Doel van de pilot

Streven van de samenwerkende partners is in totaal 150 Werkzoekenden en werkenden te plaatsen in deze pilot, met de insteek de deelnemers te laten uitstromen naar de reguliere arbeidsmarkt. Ervaringen in andere regio's laten zien dat meer dan 80% blijft werken bij het bedrijf als ze eenmaal een praktijkverklaring op zak hebben.

Daarnaast willen de samenwerkende partners aan de hand van de pilot graag antwoorden op de volgende vragen:

- Vergroot praktijkleren het perspectief op duurzaam werk?

- Welke aanpak is meest passend en geschikt per doelgroep?

- Welke regionale samenwerking is hiervoor nodig?

- Welke partijen zijn hiervoor nodig?

- Welke financiering is hiervoor nodig?

De Twentse pilot sluit aan bij het landelijke pilots Praktijkleren van de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).


 

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden