Hengelo houdt koers, ondanks uitdagingen door corona en in sociaal domein

Algemeen

Hengelo - De gemeente Hengelo staat voor de uitdaging om de gevolgen van de coronacrisis voor de inwoners en de stad zo goed mogelijk op te vangen. Bovendien zijn er op korte termijn maatregelen nodig, om de tekorten binnen Jeugdhulp en Wmo -als gevolg van een toenemende vraag- terug te dringen. Los van deze twee grote opgaven wil het college van B en W de koers van de afgelopen jaren vooral voortzetten. ‘Hengelo is van oudsher bij uitstek een veilige woon- en techniekstad, waar het in de wijken prettig leven en verblijven is. Dat moet ook zo blijven en daar zetten we onverkort op in!’, zegt het college van B en W in de Kadernota 2022-2025.

Het college heeft de Kadernota 2022-2025 samen met de Eerste Beleidsrapportage 2021 aan de gemeenteraad aangeboden. Volgens planning neemt de gemeenteraad hierover op 13 juli een besluit. Daarmee bepalen ze de ambitie en koers voor de stad voor de komende jaren, zowel inhoudelijk als financieel. Het college beoordeelt het financieel perspectief voor de komende jaren als ‘licht positief’, ondanks zorgen en risico’s als gevolg van ontwikkelingen in het sociaal domein en onzekerheid over de rijksinkomsten. Daarbij gaat het college er van uit dat het rijk een deel van de stijgende kosten in het sociaal domein de komende jaren compenseert. Aanvullend stelt het college voor om maatregelen te treffen om de zorgkosten te beperken door actief te sturen op de groei van het volume. ‘Bovendien beschikken we over een gezonde weerstandspositie om risico’s op te vangen én incidenteel te investeren’, aldus het college van B en W.

Hoogwaardig voorzieningenniveau op peil houden

Het college wil blijven inzetten op behoud van het goede voorzieningenniveau dat we in Hengelo kennen. ‘Juist in deze onzekere tijd is het belangrijk om ons hoogwaardige niveau op onder meer sport/beweging, cultuur en sociale voorzieningen op peil te houden. Wij hebben hier blijvend aandacht voor. Daarnaast zetten wij in op versterking van de sociaal economische ontwikkeling en structuur’ aldus het college. ‘We blijven met prioriteit investeren in de ontwikkeling van onze binnenstad en Hart van Zuid. De komende jaren willen we hier voldoende en betaalbare woningen realiseren. We willen bouwen voor een brede doelgroep - van 18 tot 67 jaar - zodat onze beroepsbevolking groeit’. Ook het verder verduurzamen van de stad blijft een belangrijk thema.

Zorgen sociaal domein

In het jaarverslag over 2020 rapporteerde het college al een groot tekort bij de uitvoering van met name de Jeugdhulp en Wmo. De gemeente Hengelo heeft vorig jaar circa € 8 miljoen euro meer uitgegeven dan dat daarvoor vanuit het rijk vergoed werd. Deze negatieve trend zet zich bij ongewijzigd beleid ook de komende jaren door. Dat is grotendeels te verklaren door een toenemende vraag. Met name bij de Jeugdhulp zetten we langere en zwaardere hulp in dan vooraf gedacht. En er zijn meer mensen die aankloppen voor ondersteuning vanuit de Wmo, bijvoorbeeld als gevolg van het landelijke abonnementstarief voor huishoudelijke ondersteuning. Zonder maatregelen verwacht het college in 2021 uit te komen op een tekort van € 6 miljoen euro, oplopend naar een risico van gemiddeld € 11 miljoen euro in de volgende jaren. ‘Duidelijk mag zijn dat dit niet verantwoord is en ingrijpen noodzakelijk is’, aldus het college van B en W. Hengelo blijft zich onverkort aansluiten bij de landelijke lobby voor structurele compensatie vanuit het rijk. ’Extra rijksmiddelen zijn essentieel om te voorkomen dat we op andere gemeentelijke taken moeten bezuinigen’, zegt het college hierover. Bovendien ziet het college van B en W zich genoodzaakt om maatregelen te nemen. Daarbij wil het college vooral ‘sturen op volume’ waardoor er in de toekomst minder en/of minder zware ondersteuningstrajecten voor zowel jeugd als Wmo worden ingezet. Bij de Kadernota wordt aan de raad gevraagd om deze lijn te steunen en het college de opdracht te geven de concrete maatregelen en voorstellen voor 2022 bij de behandeling van de Beleidsbegroting 2022 voor te leggen. Maatregelen voor 2023 en verder worden meegenomen in de volgende Kadernota.

Beperkte ruimte voor nieuw beleid

Gelet op de beperkte financiële ruimte heeft het college lastige keuzes moeten maken en is het college erg terughoudend geweest in de voorstellen voor nieuw beleid. Wel stelt het college voor om extra geld beschikbaar te stellen voor kunst en cultuur en voor de versterking van de biodiversiteit (het zogenoemde maai-/zaaibeleid). Andere voorstellen voor nieuw beleid zijn bijvoorbeeld de renovatie van de kiosk, buitenbaden en ligweides van het Twentebad; het voortzetten van het project Shop en Go en het klantvriendelijk handhaven bij parkeren in de binnenstad; en extra geld in 2022 om eenzaamheid te bestrijden.

Gemeentelijke woonlasten 2022

Het college kiest ervoor om de woonlasten voor inwoners grotendeels gelijk te houden. De lokale belastingen voor een eigenaar van een woning nemen in 2022 toe met 2,3% en voor een huurder met 1,8% ten opzichte van 2021. Deze stijging valt nog ruim binnen de gehanteerde inflatiecorrectie van 3,1%. Dit komt met name door een nagenoeg gelijkblijvende afvalstoffenheffing voor een gemiddeld huishouden. Eigenlijk zou de afvalstoffenheffing omhoog gaan door de hogere verwerkingstarieven voor GFT, restafval en PMD per 1 juli 2022 door Twence. Hengelo krijgt hiervoor echter compensatie door een extra dividenduitkering. Het college wil deze uitkering inzetten om ervoor te zorgen dat de inwoners niet geconfronteerd worden met stijgende afvaltarieven.

Corona-effecten 1e kwartaal 2021 

In de Eerste Beleidsrapportage kijkt het college van B en W terug op het eerste kwartaal van 2021. De coronacrisis heeft nog steeds impact op de stad en daarmee op de gemeentelijke organisatie. Zo zien we dat er meer inzet nodig is om ZZP-ers en ondernemers te ondersteunen en de rijksregelingen zoals de Tozo uit te kunnen voeren. Bovendien constateert het college dat meer mensen bijstand aanvragen, waarbij de begeleiding naar werk steeds lastiger wordt. Ook opvallend is dat er veel meer kleine bouwvergunningen zijn aangevraagd en verleend. Verder ziet het college minder parkeerinkomsten, als gevolg van de (gedeeltelijke) sluiting van de horeca en detailhandel in de binnenstad. Financieel gezien verwacht het college een negatief resultaat van € 1,9 miljoen euro als gevolg van de coronacrisis. Het college gaat er van uit dat dit voldoende wordt gecompenseerd door het rijk, net zoals het rijk dat het afgelopen jaar heeft gedaan.

Alle financiële mee- en tegenvallers overziend, verwacht het college van B en W uit te komen op een tekort van in totaal circa € 6 miljoen euro over 2021, grotendeels te verklaren door het tekort op het sociaal domein. Het college stelt de raad voor dit tekort te dekken door € 4,7 miljoen te onttrekken aan de algemene reserve en € 1,3 miljoen euro vanuit eerder ontvangen of nog te ontvangen rijksmiddelen.

!
Afbeelding
Drie zeges op natte baan in Eindhoven 30 sep, 14:00
Afbeelding
Cursus werken met klankschalen gegeven door Anuschka Houwen 30 sep, 08:12
Afbeelding
Nivon Centrum is meer dan buurthuis 29 sep, 12:26
Afbeelding
Sportduikers op zoek naar golfballen 29 sep, 12:25
Afbeelding
Vele handen maken licht werk bij trots FC Twente 29 sep, 07:48
Afbeelding
‘Binnen een dag van het roken af’ 28 sep, 14:49
Afbeelding
Tropische sferen in Enschede: Pasar Malam Asia is weer terug 28 sep, 14:47
Afbeelding
‘Nu ben ik gemotiveerd om te sporten’ 27 sep, 11:12