Seviye van Wier-Koca, fractievoorzitter Lokaal-Hengelo, met haar kinderen aan de keukentafel. Eigen foto
Seviye van Wier-Koca, fractievoorzitter Lokaal-Hengelo, met haar kinderen aan de keukentafel. Eigen foto (Foto: )

Bestrijden kinderarmoede in Hengelo

Hengelo - In Hengelo's Weekblad verschijnt wekelijks de rubriek Voor de (d)raad ermee, waarin een fractievoorzitter, raads- of commissielid van de deelnemende raadsfracties, een stelling poneert. Voor deze week heeft Seviye van Wier-Koca, fractievoorzitter van Lokaal-Hengelo, de pen ter hand genomen.

door Seviye van Wier-Koca, Lokaal-Hengelo

Eén op de zes kinderen in Hengelo leeft in armoede, dat zijn er heel wat, ongeveer vier of vijf kinderen bij uw kind/kleinkind in de klas. Maar waarom zien wij als ouders/ juffen niet dat die kinderen in die omstandigheden leven? En waarom kan de uitvoerende afdeling van de gemeente de kinderen in Hengelo die in armoede leven niet voldoende bereiken?

Kinderen doen er alles aan om hun armoede te verbergen voor anderen. Armoede bij ouders gaat vaak gepaard met andere problemen, zoals een lage opleiding, sociaal minder mogelijkheden, schuldenproblematiek, stress of huiselijk geweld. Bij deze risicofactoren in de directe omgeving van het kind is aangetoond dat er een verband is met een achterstand in ontwikkeling en zelfs psychische en gedragsproblemen bij het kind.

In 2017 besloot de regering om elk jaar voor Hengelo 450.302,- euro beschikbaar te stellen om deze problemen te bestrijden. Dat geld is niet alleen bedoeld voor kinderen die in armoede leven maar ook voor het voorkomen van armoede bij kinderen. Het geld moet uitgekeerd worden in natura, bijvoorbeeld aan schoolreisjes, lidmaatschap sportverenigingen, en natuurlijk extra hulp bij leerachterstand.
In 2017 en 2018 heeft Hengelo hiervoor totaal 900.604,- ontvangen vanuit het rijk,en hiervan is 310.302,- euro onbenut gebleven. Er werd geopperd het overgebleven geld over te hevelen naar de algemene middelen, zoals het betalen van onderhoud straten. Ik vind dat je van dat onbenutte bedrag af moet blijven en het alleen aan het kind moet besteden, waarvoor het ook bedoeld is. Jammer genoeg heeft mijn motie 'Oormerken gelden armoedebestrijding kinderen' geen steun gekregen van de raad, alleen van de PVV. Ook vind ik, dat het geld niet besteed mag worden aan kinderparticipatie: een kind moet je niet laten meedenken over de armoede, hij wil voetbalschoentjes en gewoon meedoen met zijn klasgenootjes.

Elk kind in Hengelo heeft recht op een levensstandaard, die toereikend is voor een lichamelijke, geestelijke en maatschappelijke ontwikkeling.
Ouders hebben de eerste verantwoordelijkheid, maar als het ze om wat voor een reden niet lukt, is de overheid verplicht hen hierbij te ondersteunen. Vandaar dat ik mij wil inzetten voor het bestrijden van de kinderarmoede in Hengelo. Ik geloof dat we, met voldoende inspanning en samenwerking, deze kinderen kunnen horen en helpen. Verder wil ik een oproep doen aan alle inwoners die kinderarmoede willen bestrijden (leraren, mentors, huisartsen, ambtenaren, vrijwilligers, wijkkrachten) om contact met mij op te nemen: s.van wier-koca@lokaal-hengelo.nl

Meer berichten