Schouwburg Hengelo wel degelijk bereid tot verkoop gebouw

Hengelo - Het afgelopen jaar hebben gesprekken plaatsgevonden tussen vertegenwoordigers van de Gemeente Hengelo en Schouwburg Hengelo over de verkoop van het gebouw. De Raad van Toezicht van Schouwburg Hengelo mailde hierover onderstaand bericht.

De gemeente heeft hiervoor in het najaar een concreet voorstel gedaan in de vorm van een concept-koopovereenkomst en een concept-huurovereenkomst. Omdat de verkoop in juridische en financiële zin complex is, heeft de schouwburg deze conceptovereenkomsten voor advies voorgelegd aan advocatenkantoor Nysingh uit Arnhem.

Na bestudering van de stukken is Nysingh tot de conclusie gekomen dat verkoop op de wijze zoals de gemeente deze voorstelt, niet verantwoord is. Nysingh heeft de schouwburg met klem afgeraden deze overeenkomsten te tekenen en heeft dit uitvoerig juridisch-inhoudelijk onderbouwd. Maar, Nysingh heeft tegelijkertijd, in hetzelfde advies, 4 alternatieven geschetst en de schouwburg geadviseerd hierover in gesprek te gaan met de gemeente.

Op 30 november heeft de schouwburg het advies van Nysignh -alsmede een advies van accountantskantoor Kroese Wevers- aan het college van B&W gestuurd. In de begeleidende brief heeft de schouwburg aan het college gevraagd over deze adviezen overleg te voeren. Wat betreft de schouwburg is het uitgangspunt dat de, door onderzoeksbureau Berenschot in 2016 vastgestelde, hoge kwaliteit van theaterprogrammering en de efficiënte bedrijfsvoering gewaarborgd blijven in de toekomst.

Jammer genoeg heeft dit overleg tot op heden niet plaatsgevonden. In plaats daarvan werd aan de schouwburg op 1 februari in een overleg met de wethouder en enkele ambtenaren het door het college ondertekende subsidie-besluit 2019 overhandigd. In dit besluit -alsmede in een brief aan de gemeenteraad- bleek dat de brief van de schouwburg van 30 november, door het college verkeerd is gelezen. De conclusie dat de schouwburg niet zou willen verkopen, is onjuist. In dit overleg van 1 februari is hierop gewezen door de schouwburg. Er bleek dus sprake van een misverstand en er is een afspraak voor een vervolgoverleg gemaakt. Dit overleg zal deze week plaatsvinden. Alle betrokkenen zijn vol vertrouwen dat nu het misverstand uit de weg is geruimd een voor beide partijen verantwoorde verkoopconstructie zal worden gevonden.

De brief aan de Raad -met daarin de onjuiste conclusie- bleek echter al verstuurd en kon derhalve niet meer aangepast worden.

Conclusie: Schouwburg Hengelo is wel bereid tot verkoop. Gesprekken hierover worden vervolgd. Het streven is om zo snel mogelijk tot overeenstemming tussen gemeente en schouwburg te komen.

Meer berichten