Foto:

Gemeente Hengelo: positief resultaat 2020, zorgen over sociaal domein

Hengelo - Het college van B en W blikt in het Jaarverslag en de Jaarrekening inhoudelijk en financieel terug op het ‘Coronajaar’ 2020. Ondanks de uitzonderlijke omstandigheden is het gelukt om samen met partners te doen wat nodig was in de stad. Financieel waren er mee- en tegenvallers. Het uiteindelijke resultaat is 5,8 miljoen positief. Ondanks dit positieve jaarresultaat maakt het college zich grote zorgen over de financiële houdbaarheid van het sociale domein (Wmo en Jeugd).

Het college legt de Jaarrekening en het Jaarverslag voor aan de gemeenteraad, die hierover in juli een besluit zal nemen. 

Forse investeringen, naast inzet om corona-effecten te verzachten

Corona heeft een grote impact gehad op onze stad. Iedereen is er in meer of mindere mate door geraakt. De gemeente heeft zich samen met partners ingezet om de corona-effecten waar mogelijk te verzachten. ‘We zijn er in geslaagd om adequate maatregelen te nemen om inwoners, ondernemers, maatschappelijke instellingen en organisaties te ondersteunen in deze moeilijke en onzekere tijd. Dat was mede mogelijk dankzij de extra steun van het rijk’, aldus het college. Naast deze inzet heeft de gemeente in 2020 stevig kunnen investeren in de stad. ‘Samen met partners en inwoners hebben we veel voor elkaar gekregen. We hebben ondanks Corona belangrijke zichtbare verbeteringen weten te realiseren in de dagelijkse leefomgeving van inwoners’, aldus het college. 

Zo kijkt het college met tevredenheid terug op:

de herinrichting van de Deldenerstraat, het nieuwe evenementenplein bij het nieuwe stadhuis en de sfeervolle verlichting van de Lambertusbasilliek in de binnenstad;

de verbouwing van het Hazemeijercomplex voor Oyfo;

het Twentebad, dat na vijf jaar verbouwen klaar is voor de toekomst;

het initiatief Van Grijs naar Groen, dat van start ging in Woolde, met een groener Thiemsland als mooi resultaat.

Begin dit jaar publiceerde de gemeente een inhoudelijke Terugblik op 2020, dat verscheen in het Gemeentenieuws en te vinden is op www.hengelo.nl.

Zorgen om financiële houdbaarheid van het sociaal domein

Ook in 2020 heeft de gemeente Hengelo meer geld uitgegeven aan Jeugdhulp en Wmo dan dat daarvoor vanuit het Rijk binnenkwam. Dat baart het college grote zorgen. Want ondanks maatregelen die de afgelopen jaren zijn genomen voor meer balans, constateert het college dat dat financieel gezien onvoldoende effect heeft gehad. ‘We hebben de zorg en ondersteuning aan onze inwoners de afgelopen jaren weten te waarborgen en zoveel mogelijk maatwerk geboden’, aldus het college. Maar dat staat dus flink onder druk. Net als in de rest van Nederland ziet Hengelo bijvoorbeeld dat de Jeugdhulp toeneemt, zowel in aantal als in kosten. 

Door de vergrijzing maken er steeds meer inwoners gebruik van Wmo-voorzieningen. Bovendien zorgt het zogenoemde abonnementstarief ervoor, dat meer mensen bij de gemeente aankloppen voor huishoudelijke hulp. ‘Onze inschatting is dat wij ten opzichte van rijksinkomsten intussen ongeveer € 8 miljoen tekort komen’, rapporteert het college aan de gemeenteraad. ‘De extra kosten die dit met zich meebrengt kunnen we in 2020 nog binnen de begroting oplossen. Maar we maken ons grote zorgen over de financiële haalbaarheid voor de komende jaren’, aldus het college. 

Binnenkort komt het college met een nadere analyse van de ontwikkelingen, het effect hiervan op het financieel perspectief en met aanvullende en aangepaste maatregelen. ‘Gesterkt door de landelijke constateringen – zoals de recente uitspraak van de arbitragecommissie - zetten we in op een hogere compensatie vanuit het Rijk’, zegt het college hierover. Daarbij werd donderdag 3 juni jl. bekend dat het kabinet voor 2022 € 1,314 miljard extra beschikbaar stelt aan gemeenten, ter compensatie van de tekorten in de jeugdzorg. Dat komt bovenop de eerder toegezegde

€ 300 miljoen voor dat jaar. Het college constateert echter dat er ook voor 2023 en verder structureel geld nodig is. Daarnaast komt het college met voorstellen om de kosten te verlagen. Deze analyse en oplossingsrichtingen maken onderdeel uit van de Eerste Beleidsrapportage 2021 en Kadernota 2022 - 2025. Daarin rapporteert het college over de eerste maanden van 2021 en bespreken college en raad de koers voor de komende jaren, zowel inhoudelijk als financieel.

Financiële positie gemeente

Het positieve resultaat van € 5,8 miljoen draagt bij aan de versterking van het gemeentelijk weerstandsvermogen. Eind 2020 bedragen de werkelijke stand van de algemene reserves van de gemeente Hengelo circa € 46 miljoen. ‘Dit geeft ons de financiële ruimte om de zorgelijke ontwikkeling van het sociale domein op te vangen én nu en in de toekomst te kunnen blijven investeren in de stad’, aldus het college.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden
Afbeelding

Afbeelding

Afbeelding