Veiligheidsbeleid 2021-2024 gereed

Het College heeft ingestemd met het Veiligheidsbeleid voor de komende vier jaar. Daarin staan voor de periode 2021-2024 de concrete doelen om Hengelo veiliger te maken.
Hengelo is een relatief veilige stad en de afname van de criminaliteitscijfers is de laatste jaren gunstig. Toch is het gevoel van veiligheid bij de Hengeloërs niet toegenomen. De rode lijn in het nieuwe beleid is dan ook het vergroten van dit veiligheidsgevoel. Dat gaan we onder andere doen door meer vraaggericht te werken en de inzet van de gemeentelijk toezichthouders deels te laten bepalen door inwoners. Ook wordt er volop ingezet op veiligheid in de wijken, samen met onze partners.

Hoewel de regie voor het veiligheidsbeleid bij de gemeente ligt, is de samenwerking met maatschappelijke en justitiële partners essentieel. Het beleid is dan ook opgesteld in nauwe samenwerking met deze partners. Voortaan worden er concrete afspraken gemaakt welke partij wat bijdraagt aan een veiliger Hengelo.

Wat gaan we concreet doen

In de nota Veiligheidsbeleid is per thema aangegeven wat we over 4 jaar bereikt willen hebben. Enkele concrete doelen zijn:

De gemeentelijke toezichthouders (boa’s) worden meer vraaggericht ingezet;

Instrumenten van gedragsbeïnvloeding (nudging) worden gebruikt om diverse vormen van overlast tegen te gaan;

Het prostitutiebeleid wordt geactualiseerd met focus op bescherming van de prostituée;

Met horeca en organisatoren van evenementen maken wij nadere afspraken voor het verminderen van drugsgebruik, bijvoorbeeld door structurele toegangscontroles. Ook met scholen, Tactus en GGD maken wij afspraken die moeten leiden tot een reductie van met name de synthetische drugs en specifiek GHB-gebruik;

Alle werklocaties kennen een samenwerking via het Keurmerk Veilig Ondernemen, waarbij wij tenminste drie nieuwe (innovatieve) veiligheidsinstrumenten invoeren, zoals een centraal camerasysteem;

We vergroten het bewustzijn van cybercrime bij inwoners en bedrijven en we hebben inzicht in de aard en omvang van digitale criminaliteit;

Om het aantal woninginbraken nog verder te verminderen zetten we preventieacties en creatieve middelen (zoals een beroepsinbreker) in om de bewustwording en alertheid van inwoners te vergroten;

We doen onderzoek naar zogenaamde afgelegen time out woningen voor mensen die extreme overlast veroorzaken. Dit moet het veiligheidsgevoel in de wijken vergroten;

We maken met Welbions een plan voor de meest kwetsbare wijken;

Hengelo kent circa 25 veelplegers die zich veelvuldig schuldig maken aan vermogensdelicten zoals auto- en woninginbraken. Voor iedere veelpleger maken we een persoonlijk plan van aanpak;

Voor de meest zorgwekkende jeugd die dreigt af te glijden naar het criminele milieu stellen we een concreet persoonsgericht plan van aanpak op.

Cijfermatige doelstellingen

De laatste jaren nemen de criminaliteitscijfers in Hengelo gelukkig af. Daarbij is dit huidige jaar cijfermatig door het coronavirus weinig representatief. Uit de statistieken blijkt een tijdelijk aanzienlijke afname van vermogensdelicten (zoals fietsendiefstal), terwijl andere delicten zoals digitale criminaliteit fors toenamen.

Voor de periode 2021-2024 willen we cijfermatig het volgende bereiken:

In 2024 hebben 10% minder delicten dan in 2019;

In 2024 scoren we hoger dan de 100ste plaats in de AD-meter. Hengelo stond bij de laatste meting 89ste.

De partners waarderen het veiligheidsbeleid en de uitvoering met minimaal een 7,5;

In 2024 is het percentage mensen dat zich weleens onveilig voelt in de eigen buurt op basis van de veiligheidsmonitor gedaald met 20% ten opzichte van 2019 (toen 18%). Dat betekent concreet dat het percentage dat zich wel eens onveilig voelt in 2024 14,4% bedraagt.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden
Afbeelding

Afbeelding

Afbeelding